Středověké sklo z Prahy

Podrobné informace

Kategorie:

Sbírky a katalogy

Rok vydání:

2014

Jazyk:

anglicky

Jazyk resumé:

anglicky, německy

Počet stran:

188

ISBN:

978-80-87220-14-6

catalog Tištěná verze

320 Kč

Nedostupné

Archeologické prameny k dějinám Prahy, svazek 7

Mimořádná monografická publikace představuje jeden z významných typů artefaktů, jež jsou vzhledem ke své křehkosti a zranitelnosti jen zřídka dokumentovány v interpretovatelné podobě. Přitom jde o významný doklad nejen řemeslných schopností, ale kvůli náročnosti řemeslné výroby a jejího soustředění ve specializovaných dílnách také o doklad hospodářských vztahů v širokém regionálním měřítku. Publikace je tak rovněž vynikajícím svědectvím o vysoké úrovni vědecké práce archeologického oddělení pražského územního odborného pracoviště NPÚ.

Monografie předkládá ucelený přehled informací o nálezech středověkých skel z archeologických výzkumů, realizovaných v prostoru Pražské památkové rezervace. Komplexního zpracování se tak dočkaly bohaté soubory získané při archeologických výzkumech pražského pracoviště Národního památkového ústavu.

Autorce se podařilo zpracovat topografie reprezentativních nálezů skel z období vrcholného středověku v Praze, současně přistoupila k posouzení vybraných souborů s přihlédnutím k sociálně-ekonomickému postavení naleziště. Práce je členěna do dvou základních okruhů, z nichž první tvoří komentovaný katalog nalezišť s důrazem na typologii skleněných nálezů. Zpracováno bylo celkem 19 lokalit, u nichž jsou uvedeny základní informace o výzkumu, historii a nálezové situaci. Druhá část je zaměřena, vedle stručného vyhodnocení nálezů z typologicko-chronologického hlediska, na posouzení vypovídacích možností skel pro studium společenského a ekonomického postavení svých uživatelů. Zvláštní pozornost je věnována importům, které umožňují nastínit potenciální obchodní a kulturní kontakty obyvatel města.

Samostatný oddíl je nakonec určen odborným analýzám chemického složení vybraných skel provedených na Vysoké škole chemicko-technologické v Praze pod vedením Zuzany Zlámalové Cílové, která též provedla následné vyhodnocení výsledků.

Kniha jistě najde uplatnění u všech, kteří se zajímají o hmotnou kulturu středověké společnosti, o každodenní život středověkého člověka.

Potřebné je též vyzdvihnout velmi zdařilé grafické provedení celé publikace - od obálky a layout, přes kvalitní fotografie a kresby nálezů, až po celkové uspořádání tabulek, grafů a přehledných mapek.

Publikace čítající 188 stran a 117 barevných obrázků vyšla jako svazek č. 7 v řadě monografií Archeologické prameny k dějinám Prahy, kterou vydává NPÚ ÚOP Praha. Vznikla v rámci výzkumného cíle Archeologie, financovaného z institucionální podpory Ministerstva kultury na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace.

OBSAH:

 • Nástin vývoje domácího sklářství v období vrcholného středověku / 9
 • Přehled dějin bádání /13
 • Publikované nálezy / 17
 • Katalog lokalit / 25
 • Typologické spektrum skla / 99
 • Výskyt skleněných nádob / 123
 • Sociální kontext / 127
 • Pražské sklo v kontextu českých zemí / 135
 • Chemické složení skel (Z. Zlámalová Cílová) / 139
 • Závěr / 157
 • Prameny a literatura / 159